Eila

Vođenje turističkog smještaja i oblikovanje iskustva za goste

Opći uvjeti poslovanja

Članak 1.

Eila d.o.o., turistička agencija (u daljnjem tekstu Eila), sa sjedištem u Novigradu, Put Bravarića 7, OIB 60797519205 je pravna osoba koja pruža usluge turističke agencije u smislu odredaba Zakona o pružanju usluga u turizmu.

Iznajmljivač je fizička ili pravna osoba koja je registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Gost je fizička ili pravna osoba koja je rezervirala uslugu ili smještaj u smještajnoj jedinici Iznajmljivača.

Rezervacija je pojam kada gost ugovori uslugu ili smještaj u smještajnoj jedinici Iznajmljivača.

Članak 2.

Iznajmljivač je dužan upoznati se sa svim mjerodavnim propisima, te je dužan uredno ispunjavati sve obveze koje mu se kao pružatelju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu nalažu zakonskim i podzakonskim aktima Republike Hrvatske, kao i eventualno pravno obvezujućim međunarodnim aktima. Obveza Iznajmljivača je ishoditi kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, te stalno brinuti da ugovorena smještajna jedinica zadržava razinu minimalnih općih i tehničkih uvjeta prema kategorizaciji. Također Iznajmljivač je dužan za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog tijela ishoditi odgovarajuće rješenje kojim mu se pružanje tih usluga odobrava. Iznajmljivač je obvezan samostalno u zakonom propisanim rokovima prijavljivati goste nadležnom turističkom uredu, izvršiti plaćanje pripadajućih poreza, prireza, doprinosa, turističke članarine i boravišne pristojbe, te svih zakonskih obveza prema važećim propisima Republike Hrvatske za ugovorenu smještajnu jedinicu (osim ako ugovorom između Iznajmljivača i Eile nije drugačije uređeno). Iznajmljivač je obvezan samostalno plaćati sve režije, voditi brigu o ispravnosti svih sadržaja u smještajnoj jedinici te opcionalno osigurati nekretninu od uobičajenih rizika (poplave, požara, provale i slično) za čitavo vrijeme trajanja ugovora s Eilom.

Članak 3.

Iznajmljivač je dužan o svom trošku dostaviti Eili na raspolaganje sve potrebne podatke i druge informacije vezane za usluge koje Eila od njega zatraži, dovoljno vremena unaprijed kako bi se usluge mogle izvršiti sukladno ovim Općim uvjetima. Iznajmljivač je dužan pisanim putem na adresu Eila d.o.o., Put Bravarića 7, 23312 Novigrad ili putem elektroničke pošte na adresu info@eila.hr obavijestiti Eilu o bilo kakvoj izmjeni tih podataka odmah kada do njih dođe, kao i o svim eventualnim situacijama koje bi mogle negativno utjecati na boravak gosta (građevinski radovi, buka i sl.). Iznajmljivač je u cijelosti i isključivo odgovoran za točnost dostavljenih podataka, uključujući dostavljene fotografije, i pravodobno stavljanje na raspolaganje Eili.

Članak 4.

Iznajmljivač se obvezuje u svakoj smještajnoj jedinici, sukladno broju osoba za koliko je predviđeno važećim rješenjem o kategorizaciji smještaja, osigurati odgovarajuće posuđe, pribor za jelo i ostalu kuhinjsku opremu u kuhinji, čiste ručnike (minimalno dva ručnika po gostu), toaletni papir i sapun u svakoj kupaonici, potrošni materijal za čišćenje, ormar sa vješalicama u sobama, te par čistog kompleta posteljine za svakog gosta. Za goste koji ostaju duže od jednog tjedna izmjena posteljine i ručnika će biti obavljana minimalno jednom tjedno na zahtjev gosta. Ukoliko će se iznajmljivanje smještajne jedinice obavljati izvan ljetnih mjeseci, Iznajmljivač se obvezuje osigurati odgovarajuće pokrivače, te adekvatno grijanje. Posteljina i ručnici u smještajnoj jedinici mijenjaju se prilikom svake izmjene gostiju. Po odlasku gostiju Iznajmljivač obavlja završno čišćenje smještajne jedinice (osim ako ugovorom između Iznajmljivača i Eile nije drugačije uređeno). Ukoliko Iznajmljivač nije drugačije dogovorio sa Eilom, dolazak gostiju određen je od 16:00 h na prvi dan boravka dok je odlazak najkasnije do 10:00 h zadnjeg dana boravka.

Članak 5.

Iznajmljivač je dužan osigurati nesmetano korištenje smještajne jedinice gostima. Pružanje usluge smještaja u svim smještajnim jedinicama Iznajmljivača uvijek uključuje nesmetani potrošak struje, vode, plina. Smještajna jedinica mora biti u ispravnom stanju, odgovarajući fotografijama koje su dostavljene ili izrađene, primjereno namještena za najveći dozvoljeni broj osoba, opremljena svim potrebnim aparatima te uredna i čista. Veća odstupanja od dostavljenih podataka o smještajnoj jedinici,  kao i nesnosna buka, prljavština i jako neugodni mirisi u samom smještaju ili njegovom neposrednom susjedstvu gostu daju pravo na otkaz rezervacije. U tom slučaju Iznajmljivač nema pravo od Eile potraživati plaćanje na ime otkazane rezervacije. Ukoliko gost ostane u smještajnoj jedinici unatoč primjedbama, Iznajmljivač je dužan surađivati sa gostom i sa Eilom kako bi zajedno pokušali ukloniti uzroke reklamacije. Ukoliko se uzrok reklamacije ne otkloni Eila će poslati svog predstavnika u smještajnu jedinicu kako bi utvrdila opravdanost pritužbe. Ukoliko predstavnik Eile utvrdi da je pritužba opravdana Eila može gostu na teret Iznajmljivača odobriti povrat dijela cijene u visini koja se prema dobroj poslovnoj praksi u turizmu smatra uobičajenom za predmetnu pritužbu. Ovaj iznos Eila ima pravo zadržati od bilo koje potvrđene rezervacije kod istog Iznajmljivača. Iznajmljivač se obvezuje održavati ugovorene smještajne jedinice u ispravnom i dobrom stanju te po potrebi vršiti popravke uzimajući u obzir postojeće propise. Iznajmljivač je u svakom pogledu odgovoran za ispravnost instalacija i inventara te snosi sve troškove održavanja i popravaka u svojoj smještajnoj jedinici.

Članak 6.

Za eventualnu štetu nastalu nepažljivim ili nenamjenskim korištenjem smještajne jedinice i njene opreme Iznajmljivaču odgovara gost koji je štetu i prouzročio. Nastanak i visina štete utvrđuju se u dobroj vjeri. Ako gost odbije podmiriti ovako utvrđenu štetu, Eila će gostu objasniti njegove obveze i pokušati ga uvjeriti na suradnju. Ukoliko gost unatoč nastojanjima Eile odbije suradnju Iznajmljivaču se preporuča obraćanje nadležnim tijelima Republike Hrvatske. U cilju smanjenja rizika od nastanka štete u smještajnoj jedinici Iznajmljivača, Eila će po dogovoru s Iznajmljivačem goste obavijestiti da su dužni na zahtjev Iznajmljivača deponirati novčani iznos (depozit) koji će gostu biti vraćen u punom iznosu nakon pregleda smještajne jedinice i utvrđivanja da gost u smještajnoj jedinici nije počinio nikakvu štetu. Pregled objekta i vraćanje depozita obveza su Iznajmljivača, osim ako nije drugačije dogovoreno.

Za štetu koja nastane gostu zbog neadekvatnog stanja smještajne jedinice, neispravne opreme ili neispravnog uređaja odgovara Iznajmljivač te za eventualne odštetne zahtjeve iz ove osnove odgovara Iznajmljivač.

Članak 7.

Eila će podatke o smještajnoj jedinici Iznajmljivača uključiti u svoju bazu podataka isključivo u svrhu prezentacije i prodaje smještajnih jedinica putem Interneta i drugih medija. Eila zadržava pravo bez prethodne najave privremeno isključiti iz ponude smještajnu jedinicu Iznajmljivača što ne mora rezultirati trajnim prekidom suradnje.

Eila neće dodatno kontaktirati Iznajmljivača u slučaju ostvarene rezervacije. Iznajmljivač je suglasan da gost ima mogućnost rezervirati slobodan termin bez slanja upita (Instant book). U slučaju kada gost pošalje upit, Eila rezervacije može potvrditi bez provjere s Iznajmljivačem.

Članak 8.

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije od strane gosta važe storno uvjeti prema datumu kada je rezervacija otkazana i prema općim uvjetima OTA partner agencije na kojoj je rezervacija ostvarena.

Ukoliko do otkaza rezervacije dođe usljed izuzetnih okolnosti na strani gosta koje su uzrokovane smrtnim slučajem, nezgodom ili bolesti koja iziskuje bolničko liječenje gosta, višom silom (rat, elementarne nepogode, terorističke akcije i dr.) Iznajmljivač nema pravo na naknadu za otkazanu rezervaciju, te storno uvjeti pod člankom 8. Općih uvjeta postaju nevažeći.

Članak 9.

Iznajmljivač ima pravo otkazati već potvrđenu rezervaciju samo u slučaju posebno opravdanih (dokazivih ili očitih) izvarednih okolnosti kao što su (nagla i teška bolest, smrt, rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.). O tome mora bez odlaganja obavijestiti Eilu. Iznajmljivač nije ovlašten smještajnu jedinicu prodavati direktno gostima, kao ni posredstvom druge turističke agencije (posrednika) odnosno kanala prodaje. U Eili razumijemo da bi Iznajmljivač mogao poželjeti pozvati svoje osobne goste (prijatelje, rođake, suradnike itd.) da s vremena na vrijeme ostanu u smještajnoj jedinici. Osobni gosti Iznajmljivača dobrodošli su kada nema rezerviranih gostiju, budući da su ti gosti već platili svoj smještaj.

S ciljem ažurnog održavanja stanja raspoloživosti ugovorenih smještajnih jedinica, Iznajmljivač je obvezan Eili pravovremeno javiti svako vlastito zauzeće u pismenoj formi putem elektroničke pošte na adresu info@eila.hr U slučaju nepravovremenog javljanja vlastitog zauzeća, smatrati će se da su svi termini slobodni i Iznajmljivač će biti obvezan prihvatiti svaku rezervaciju dostavljenu od strane Eile. Ukoliko Iznajmljivač ne postupi sukladno uputi te zbog vlastitih potreba želi odbiti rezervaciju Eile, mijenjati termin ili ne primiti gosta, snosi sve troškove usluga preseljenja gosta u zamjenski smještaj, sa istim ili boljim karakteristikama, te iste ili bolje kategorije u istoj destinaciji u kojoj se nalazi smještaj Iznajmljivača, troškove otkaza rezervacije, odštete gostu te nadoknaditi eventualnu razliku u cijeni između njegovog i zamjenskog smještaja. Osim toga, dužan je Eili na ime narušenog ugleda platiti ugovorenu kaznu u iznosu od tristo eura. Sve navedeno Eila ima pravo zadržati od bilo koje potvrđene rezervacije kod Iznajmljivač a.

Članak 10.

Na sve što nije regulirano ovim Općim uvjetima poslovanja ili ugovorom između Eile i Iznajmljivača primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske.